Darmowa dostawa
Darmowa dostawa (Poczta Polska) już od 200,00 zł.
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Regulamin

Regulamin obowiązujący od 25.05.2022 r.

Księgarnia Internetowa STINGER BOOKS & ART (zwana też Sklepem Internetowym, Sklepem lub E-Księgarnią) jest dostępna pod adresem www.stingerinvestments.com a prowadzona przez STINGER INVESTMENTS, która dba o prawa Konsumenta jak również każdego innego Klienta niebędącego Konsumentem oraz jakość świadczonych towarów i usług. Niezwykle ważne jest dla nas zadowolenie Klienta i wysoka jakość obsługi oraz standard informacyjny. Należy wskazać, że, Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta, dlatego postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż przewidziane w Ustawie o Prawie Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. W związku z powyższym postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów, które przysługują im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. Zatem w przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

Zapraszamy Państwa uprzejmie do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu, który znajduje się poniżej.

 

Regulamin

Spis treści:

I. Postanowienia ogólne

II. Usługi świadczone drogą elektroniczną w Księgarni Internetowej (Sklepie Internetowym) STINGER BOOKS & ART, prowadzonym przez STINGER INVESTMENTS na stronie internetowej www.stingerinvestments.com

III. Warunki zawierania umowy sprzedaży

IV. Sposoby oraz terminy płatności za produkt

V. Koszt oraz sposoby i termin dostawy i odbioru produktów

VI. Procedura reklamacyjna

VII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

VIII. Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy VI. Promocje i zmiany cen produktów

IX. Promocje i zmiany cen produktów

X. Postanowienia końcowe:

 

I. Postanowienia ogólne

1. Księgarnia Internetowa/Sklep Internetowy STINGER BOOKS & ART (w języku polskim: STINGER KSIĄŻKI I SZTUKA) dostępna pod adresem internetowym www.stingerinvestments.com (i na stosownych podstronach/zakładkach ww. strony), prowadzona jest oraz administrowana przez Wydawcę będącego także Sprzedawcą Produktów (w tym książek możliwych do zakupienia za pośrednictwem ww. strony internetowej) Józefa Mardyłę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą STINGER INVESTMENTS JÓZEF MARDYŁA posiadającym stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej i adres do doręczeń w Sopocie (ul. Leśna 1, 81-876 Sopot), wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w skrócie; CEIDG) - prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki - posiadający numer NIP:6751139871 oraz REGON: 120276338, adres poczty elektronicznej: stingerinvestments11@gmail.com .

2. STINGER INVESTMENTS JÓZEF MARDYŁA, o którym mowa w ustępie powyżej może być w dalszej części niniejszego Regulaminu określane także Wydawcą, Sprzedawcą, Usługodawcą Administratorem lub STINGER INVESTMENTS a każdorazowo chodzi o ten sam podmiot.

3. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich klientów korzystających z Księgarni Internetowej znajdującej się pod adresem: www.stingerinvestments.com. Każdy Klient zobowiązany jest przeczytać i zaakceptować niniejszy Regulamin przed dokonaniem zakupu. Klient powinien także zapoznać się z polityką prywatności obowiązującą na stronie.

4. a) Administratorem wszelkich danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu i zawieranej umowy jest podmiot określony w ust. 1 niniejszej sekcji regulaminu - STINGER INVESTMENTS JÓZEF MARDYŁA. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie www.stingerinvestments.com na stosownej zakładce, do którego link znajduje się w niniejszym zdaniu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza administrator ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji, poprawiania lub usunięcia. Dane osobowe obejmują między innymi takie dane jak imię i nazwisko klienta, adres do dostawy oraz inne dane dobrowolnie podane. Kontakt ze Sprzedawcą/Administratorem danych w jakiejkolwiek sprawie związanej z zawartą umową lub funkcjonowaniem albo kwestiami danych osobowych Sklepu Internetowego jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej rodo.stingerinvestments@gmail.com, a także listownie na adres do korespondencji tj. STINGER INVESTMENTS ul. Leśna 1, 81-876 Sopot.

b) Podawanie przez Klienta danych osobowych [imię, nazwisko, (ewentualnie firma jeżeli dotyczy), adres, numer telefonu, adres e-mail] jest warunkiem niezbędnym zawarcia i wykonania umowy zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa, w tym także wysyłki zamówionych towarów. Niepodanie koniecznych danych osobowych wyklucza możliwość zawarcia i wykonania umowy. Klient jest odpowiedzialny za prawdziwość i prawidłowość wszystkich podanych danych osobowych. W zakresie zakupu w Księgarni Internetowej STINGER INVESTMENTS w przypadku dokonywania płatności online poprzez pośrednika płatności elektronicznych (takiego jak np. Przelewy24), Klient niniejszym upoważnia do przekazywania takiemu pośrednikowi jego danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności.

c) Podawane przez Klienta dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania przez Księgarnię Internetową umowy Sprzedaży oraz w celu obsługi posprzedażnej transakcji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – „RODO”). Sklep może przetwarzać dane osobowe Klienta w innych celach po uzyskaniu na to jego zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO) o czym stanowi szczegółowo polityka prywatności www.stingerinvestments.com.

5. Informacje o Produktach przedstawione na stronie internetowej www.stingerinvestments.com stanowią ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a wysłanie Zamówienia przez Klienta stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sklepem Internetowym STINGER BOOKS & ART (STINGER INVESTMENTS) umowy sprzedaży zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu zamówienia do systemu informatycznego sklep, pod warunkiem wszak zgodności tego zamówienia z Regulaminem. Szczegółowe informacje zostały zawarte w sekcji III Regulaminu.

6. Definicje. Zwroty używane w niniejszym Regulaminie należy rozumieć następująco:

1) Dzień roboczy – oznacza jeden dzień kalendarzowy od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni, które są ustawowo wolne od pracy.

2) Książka w formie papierowej oraz elektronicznej/E-book – dostępny w Księgarni Internetowej Produkt w postaci tradycyjnej książki papierowej przeznaczony do sprzedaży, jak również książka w postaci elektronicznej (jeżeli zostanie wprowadzona), jako treść cyfrowa, do odczytania na odpowiednim urządzeniu elektronicznym w formacie pdf* lub innym oznaczona w księgarni dopiskiem E-book bądź książka w formie elektronicznej. Szczegółowe informacje o Książkach w formie elektronicznej/E-bookach oraz niezbędne instrukcje dotyczące korzystania z takich produktów znajdować się będą na stronie internetowej księgarni STINGER BOOKS & ART, pod adresem www.stingerinvestments.com w przypadku gdy E-book/i zostanie wprowadzony do sprzedaży. *PDF (ang. Portable Document Format); format pliku przystosowany do odczytu na urządzeniach takich jak komputer, smartphone, tablet wyposażonych w oprogramowanie do odczytu, przykładowo Adobe Reader. W przypadku wprowadzenia Produktu w postaci E-booka w formacie pliku pdf, dostępny on będzie do pobrania ze strony internetowej księgarni bezpośrednio po dokonaniu płatności (bez prawa odstąpienia). Aktualnie prowadzona jest sprzedaż książek w wyłącznie w postaci tradycyjnej (papierowej), zaś E-Book może być później wprowadzony, co będzie skutkowało stosownym oznaczeniem graficznym i opisem Produktu jako Książka Elektroniczna/E-Book i zmianą Regulaminu (na Produkt obowiązujący, będący w Sprzedaży obok książki w postaci drukowanej).

3) Formularz rejestracji – oznacza formularz dostępny w Księgarni Internetowej pozwalający na utworzenie konta klienta. Korzystanie z tej funkcjonalności jest dobrowolne i nie jest wymagane do złożenia zamówienia oraz zawarcia umowy sprzedaży.

4) Sekcja - oznacza część regulaminu oznaczoną rzymską cyfrą np. I, II, III, IV, która zawiera określone postanowienia.

5) Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą (czyli STINGER INVESTMENTS).

6) Użytkownik - oznacza osobę korzystającą ze strony www.stingerinvestments.com , w ramach której istnieje możliwość zakupu książki lub ewentualnie innych wprowadzonych do obrotu Produktów, które znajdować się będą na powyższej stronie internetowej.

7) Formularz zamówienia/(Koszyk zamówienia) – stanowi usługę elektroniczną dostępną na stronie www.stingerinvestments.com tj. formularz dostępny w Księgarni Internetowej/Sklepie Internetowym STINGER BOOKS & ART umożliwiający złożenie Zamówienia, poprzez dodanie Produktów do koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży w postaci sposobu dostawy i płatności.

8) Konsument - rozumiany jest w niniejszym Regulaminie zgodnie z definicją konsumenta zawartą w art. 22(1) ustawy - Kodeks cywilny: a więc jako osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

9) Przedsiębiorca - rozumiany jest zgodnie z definicją przedsiębiorcy zawartą w art. 43(1) Kodeksu cywilnego. Natomiast Przedsiębiorca-konsument — oznacza osobę fizyczną, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, posiadającą wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nie posiadającą dla niej charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, weryfikowanego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przy czym dotyczy to tylko umów zawieranych na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa. Ilekroć w niniejszym Regulaminie znajdują się postanowienia odnoszące się do Konsumenta należy przez to także rozumieć Przedsiębiorcę-Konsumenta w znaczeniu powyższej wskazanym.

10) Zakup konsumencki/prywatny - oznacza to zakup przez Klienta będącego Konsumentem jak również tzw. Przedsiębiorcą-Konsumentem zgodnie z sekcją I ust. 5 pkt 8 i 9 niniejszego Regulaminu.

11) Kodeks Cywilny (KC) – oznacza ustawę : kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

12) RODO - oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

13) Konto klienta– darmowa usługa świadczona drogą elektroniczną, z oznaczonym indywidualnym loginem (podanym przez Klienta adresem poczty elektronicznej - e-mail) oraz hasłem podanym przez Sprzedawcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach na stronie Księgarni Internetowej. 

14) Produkt – dostępna w Księgarni Internetowej/Sklepie Internetowym rzecz ruchoma: książka w postaci papierowej lub elektronicznej bądź inny produkt będący przedmiotem umowy, usługa bądź prawo będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Oferta - oznacza Produkt/Towary umieszczone na stronie internetowej www.stingerinvestments.com oznaczone jako dostępne lub które mogą być zakupione w ramach przedsprzedaży bądź opcji dodruku.

15) Produkt przedpremierowy/przedpremiera/zapowiedź – oznacza produkt, który nie miał jeszcze premiery rynkowej. Oznaczony jest w Księgarni Internetowej etykietą z napisem „Zapowiedź” lub “Przedsprzedaż" lub też ‘’Przedpremiera’’ jeżeli jest możliwy do zakupu w przedsprzedaży. W przypadku zakupu takiego Produktu bieg terminu dostawy liczy się od dnia premiery produktu. Zamówienia złożone w przedsprzedaży będą realizowane od dnia premiery produkty, według kolejności złożonych i opłaconych zamówień.

16) Dodruk, Książka/Produkt w dodruku/lub jako; spodziewana dostawa – Produkt niedostępny z powodu wyczerpania nakładu, dla którego nakład zostanie wznowiony. Oznaczony jest w Księgarni Internetowej etykietą ”W dodruku” lub "Przedsprzedaż" lub „Spodziewana dostawa” jeżeli jest możliwy do zakupu w przedsprzedaży. W przypadku zakupu produktu w dodruku bieg terminu dostawy liczy się od dnia wznowienia nakładu.

17) Biuletyn/Newsletter – stanowi usługę elektroniczną, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Wydawcę pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych informacji o Produktach i Usługach dostępnych lub, które w przyszłości będą dostępne w Księgarni Internetowej/Sklepie Internetowym STINGER BOOKS & ART

18) Księgarnia Internetowa/Sklep Internetowy lub Sklep - to w rozumieniu niniejszego Regulaminu Księgarnia Internetowa (też zwana jako Sklep Internetowy) o nazwie STINGER BOOKS & ART (STINGER KSIĄŻKI I SZTUKA) Wydawcy książek a zarazem ich Sprzedawcy tj. STINGER INVESTMENTS Józef Mardyła, dostępna pod adresem internetowym: www.stingerinvestments.com, za pośrednictwem której odbywa się sprzedaż książek w formie tradycyjnej oraz jeżeli będą wprowadzone to także elektronicznej, a nadto ewentualnie dodatkowo innych produktów takich jak np.; koszulki czy kubki, gadżety, obrazy jeżeli będą wprowadzone do sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego/Księgarni Internetowej Sprzedawcy i umieszczone na stronie internetowej w celu sprzedaży z podaniem ceny i opisu.

19) Sprzedawca, Wydawca, Usługodawca, Administrator, STINGER INVESTMENTS– oznacza każdorazowo w niniejszym Regulaminie ten sam podmiot prawa, o którym mowa w sekcji I ust. 1 regulaminu tj. STINGER INVESTMENTS JÓZEF MARDYŁA (ul. Leśna 1, 81-876), wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) NIP:6751139871, REGON: 120276338.

20) Umowa Sprzedaży – to umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 KC określonego Produktu (np. książki) zawarta między Klientem (Kupującym) a Sprzedawcą za pośrednictwem strony internetowej www.stingerinvestments.com. Zgodnie z brzmieniem art. 535 KC; przez umowę sprzedaży Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego (tu:Klienta) własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący (Klient) zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

21) Termin dostawy/Czas realizacji Zamówienia – oznacza termin, na który składa się zarówno czas realizacji Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę, jak również i czas, w którym przewoźnik ma dostarczyć Produkt Klientowi. Innymi słowy jest to czas w jakim Sklep Internetowy po przygotowaniu Zamówienia dostarczy Produkt klientowi zgodnie z wybranym sposobem dostawy.

22) Usługa elektroniczna – to usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Księgarni Internetowej dostępnej na stronie internetowej. Płatność online- oznacza płatność wykonywaną przez Klienta przy pomocy dostępnych w Sklepie Internetowym form płatności.

23) Klient/Nabywa/Kupujący - oznacza osobę fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osobę fizyczną posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, jak również osobę prawną bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca czy zamierzająca korzystać z usługi elektronicznej.

24) Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 poz. 287 ze zm.)

25) Zamówienie - oznacza w myśl niniejszego Regulaminu oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia lub w inny sposób za pośrednictwem funkcjonalności strony Księgarni Internetowej/Sklepu Internetowego STINGER BOOKS & ART za pośrednictwem strony www.stingerinvestments.com i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą. Zamówienia realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a za granicę po indywidualnym uzgodnieniu i ustaleniu ceny dostawy. Po opłaceniu zamówienia, produkt będzie niezwłocznie wysłany na wskazany adres dostawy w terminie wynikającym z umowy sprzedaży (z zastrzeżeniem innego terminu liczonego w przypadku przedsprzedaży Produktu).

26) Przedsprzedaż/Sprzedaż przedpremierowa – to Umowa Sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Księgarni Internetowej/Sklepu Internetowego STINGER BOOKS & ART znajdującego się na stronie www.stingerinvestments.com na Produkty Przedpremierowe/ewentualnie Produkty będące w dodruku, której realizacja rozpocznie się z chwilą ukazania się wszystkich zamówionych Produktów. W przypadku przedsprzedaży dostawa nastąpi w terminie wskazanym przy sprzedaży i termin realizacji dostawy należy liczyć od dnia premiery Produktu., chyba że w Przedsprzedaży zastrzeżono inny termin np. tydzień przed datą premiery Produktu. W takim przypadku realizacja zamówień na Produkty sprzedane w przedsprzedaży będzie wynikała z daty oznaczonej w ten sposób, co oznacza że Klient, który kupi Produkt w przedsprzedaży dostanie Produkt jeszcze przed premierą rynkową kiedy to Produkt będzie dostępny do normalnego zakupu (czyli już nie w ramach przedsprzedaży, a normalnej sprzedaży). 27) Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin Księgarni Internetowej STINGER BOOKS & ART Sprzedawcy STINGER INVESTMENTS, znajdującej się na stronie internetowej www.stingerinvestments.com .

II. Usługi świadczone drogą elektroniczną w Księgarni Internetowej (Sklepie Internetowym ) STINGER BOOKS & ART, prowadzonym przez STINGER INVESTMENTS na stronie www.stingerinvestments.com

1. W Księgarni Internetowej dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto (Klienta), Formularz Zamówienia oraz jeżeli będzie wprowadzona taka funkcjonalność to także będzie możliwość skorzystania przez Klientów z opcji Newsletter.

2. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie. Usługa świadczona jest przez czas nieokreślony jeżeli Usługobiorca dokonał zakupu produktu E-booka lub aktywnie korzysta z usługi Konta logując się do Sklepu Internetowego. W przypadku braku aktywności dłuższej niż 3 lata, Konto zostanie usunięte automatycznie. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rodo.stingerinvestments@gmail.com lub pisemne na adres do doręczeń.

3. Formularz Zamówienia: korzystanie z Formularza Zamówienia nie wymaga posiadania Konta (z wyjątkiem zakupu E-booków) i rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Księgarni Internetowej. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku umowy z Klientami niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

4. Usługa Elektroniczna - Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia odnośnego Zamówienia za jego pośrednictwem albo też z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta na stronie www.stingerinvestments.com

5. Newsletter – korzystanie z Newslettera, o ile taka funkcjonalność zostanie wprowadzona w ramach strony www.stingerinvestments.com nastąpi po podaniu adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu, na które ma być przesyłany Newsletter. Na usługę Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka na stronie w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje w takim przypadku zapisany na Newsletter. Każdy zapis na Newsletter wymaga potwierdzenia, poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej.

6. Usługa Elektroniczna Newsletter (o ile zostanie wprowadzona w ramach www.stingerinvestments.com) świadczona jest (będzie) nieodpłatnie przez czas nieoznaczony, a Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rodo.stingerinvestments@gmail.com z dopiskiem „wykreślenie z newsletter”, bądź na adres do korespondencji.

7. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) aktualna przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox; Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 320x480; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript. Sprzedawca nie jest dostawcą Internetu ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy prawo telekomunikacyjne. Klient we własnym zakresie powinien uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwy jest kontakt z Serwisem i korzystanie z jego funkcjonalności.

8. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Księgarni Internetowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca powinien wprowadzać dane zgodnie z stanem faktycznym, ponadto Usługobiorcę - nabywcę produktów obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

9. Tryb postępowania reklamacyjnego funkcjonującego w ramach Księgarni Internetowe/Sklepu Internetowego STINGER BOOKS & ART jest następujący:

a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Księgarni Internetowej (za wyjątkiem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. VI niniejszego Regulaminu) Usługobiorca może składać przykładowo na adres poczty elektronicznej reklamacja.stingerinvestments@gmail.com lub pisemnie na adres do korespondencji ul. Leśna 1, 81-876 Sopot

b) Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

III. Warunki zawierania umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem (Kupującym), a Sprzedawcą następuje po wcześniejszym złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Księgarni Internetowej poprzez stronę www.stingerinvestments.com . W zakresie Zamówień zagranicznych (przesyłka międzynarodowa) zawarcie umowy Sprzedaży następuje w drodze zapytania ofertowego składanego przez Klienta (drogą mailową na adres: stingerinvestmentsbooks@gmail z dopiskiem w tytule „wysyłka zagraniczna”). W przypadku zamówienia zagranicznego (gdy przesyłka wysyłana jest poza terytorium Polski) STINGER INVESTMENTS w odpowiedzi na zapytanie ofertowe przedstawia drogą mailową ofertę oraz warunki (włącznie z proponowaną ceną dostawy do kraju docelowego), a Klient następnie oświadcza, iż akceptuje te warunki i wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

2. Cena brutto Produktu uwidoczniona na stronie Księgarni Internetowej podana jest w złotych polskich i zawiera podatki, w tym VAT (5%) oraz podatek od czynności cywilnoprawnych. O łącznej całkowitej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, jak również o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tychże opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Księgarni Internetowej/Sklepu Internetowego STINGER BOOKS & ART w trakcie składania Zamówienia, w tym także i w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Klient uzyskuje zatem informację o całkowitej cenie do zapłaty za dany Produkt co oznacza; cenę produktu+dostawy, chyba że przewidziano dostawę bezpłatną np. w ramach akcji promocyjnej czy przedsprzedaży, o czym informacja każdorazowo będzie znajdować się na stronie www.stingerinvestments.com, w takim przypadku jedyna cena, którą uiszcza Klient to cena Produktu, która widnieje na stronie internetowej sklepu.

3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, a następnie jego przyjęcie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcia do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości drogą poczty elektronicznej (email) na podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia adres e-mail, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości na pocztę e-mail, o której mowa powyżej, zostaje zawarta między stronami Umowa Sprzedaży. W przypadku umowy zawieranej w ramach przedsprzedaży termin na realizację przez Sprzedawcę tj. dostarczenie Produktu należy liczyć od wskazanej daty premiery produktu.

4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez: - udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Księgarni Internetowej oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Księgarni Internetowej Sprzedawcy.

5. Korzystanie przez Klienta z Produktu stanowiącego utwór w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i będącego tym samym przedmiotem ochrony tego prawa, możliwe jest dla własnego użytku Klienta, w zakresie określonym niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym Prawa Autorskiego. W zakresie dopuszczalnym przez przepisy powszechnie obowiązujące, w tym w szczególności Prawa Autorskiego i regulację dotyczącą dozwolonego użytku, Klient nie jest uprawniony do udostępniania Produktu osobom trzecim i powinien korzystać z Produktu na własny użytek. W szczególności zabronione jest jakiekolwiek kopiowanie, kserowanie, zwielokrotnianie w jakiekolwiek formie bez uprzedniej zgody Sprzedawcy i Wydawcy tj. STINGER INVESTMENTS Józef Mardyła. Zgoda STINGER INVESTMENTS na ww. działania powinna być wyrażona na piśmie lub formie wiadomości przesyłanej pocztą elektroniczną i mieć charakter uprzedni.

6. Wszelkie prawa do Księgarni Internetowej (Sklepu Internetowego STINGER BOOKS & ART) należą do właściciela sklepu tj. STINGER INVESTMENTS. Wszystkie treści, znaki graficzne, loga, zdjęcia podlegają prawom własności intelektualnej i prawom autorskim. W związku z tym korzystanie z nich może następować tylko za pisemna zgodą Sprzedawcy. Zabronione jest wykorzystywanie zasobów sklepu internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności naruszającej interes Sprzedawcy.

7. W przypadku produktów sprzedawanych w ramach umowy sprzedaży w trakcie przedsprzedaży, termin realizacji dostawy należy liczyć od wskazanego dnia premiery produktu, kiedy zostanie on wydrukowany i dostarczony Sprzedawcy, a następnie dostarczony klientowi, który złożył zamówienie i opłacił je w trakcie przedsprzedaży. Zamówienia złożone i opłacone w warunkach przedsprzedaży książki (lub innego Produktu) będą miały pierwszeństwo w wysyłce i realizacji takiego zamówienia w stosunku do zamówień złożonych w terminie późniejszym w ramach normalnego toku sprzedaży (tj. w Sklepie Internetowym obowiązuje priorytetowy terminarz w przedmiocie kolejności realizowania wysyłek, najszybszy możliwy termin wysyłki przewidziany jest dla produktów z przedsprzedaży, gdyż może on mieć miejsce jeszcze przed rynkową premierą Produktu, o czym informacja będzie znajdować się w opisie produktu na stronie internetowej).

8. Do zawarcia, obowiązywania i zakończenia umowy ma zastosowanie niniejszy Regulamin, a ponadto przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym przede wszystkim Kodeks Cywilny, Ustawa o prawach konsumentów i Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przepisy pozostałych aktów prawnych wskazanych w postanowieniach końcowych Regulaminu,

IV. Sposoby oraz terminy płatności za produkt

1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

a) Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy ("Przedpłata na konto (Pro forma)") na podstawie przesłanej drogą elektroniczną faktury pro forma z 7-dniowym terminem płatności.

b) Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl lub Dotpay.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Księgarni Internetowej w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej www.payu.pl lub www.dotpay.pl. / lub przelewy24 . Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

c) Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU.pl lub Dotpay.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

d) PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495. e) Dotpay.pl – spółka DOTPAY S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych.

2. Termin płatności:

a) W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, Klient jest zobowiązany do dokonania płatności na rachunek bankowy i w terminie wskazanym w przesłanej fakturze pro forma. Termin na dokonanie płatności wynosi 7 dni kalendarzowych od dnia wystawienia dokumentu zakupu chyba, że ustalono z Klientem inaczej.

b) W przypadku płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 1 dnia kalendarzowego od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

c) Dane do przelewu tradycyjnego (należy w takim przypadku uiścić cenę Produktu wraz z podaną kwotą dostawy w zależności od sposobu wysyłki, chyba, że dany Produkt jest objęty bezpłatną dostawą): odbiorca: STINGER INVESTMENTS JÓZEF MARDYŁA, numer rachunku bankowego 14109010980000000149923105 Santander Bank. W przypadku zamówień zagranicznych dodatkowo SWIFT: SCFBPLPWXXX (wpisywany przed nr rachunku) oraz Nazwa i adres banku: Santander Consumer Bank S.A., ul. Strzegomska 42c, Wrocław

V. Koszt oraz sposoby i termin dostawy i odbioru produktów

1. Dostawa Produktu do Klienta następuje odpłatnie, chyba iż Umowa Sprzedaży zawarta pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą stanowi inaczej. Oznacza to, że co do zasady koszty dostawy Produktu obciążają Kupującego - chyba, że co innego wynika przykładowo z akcji promocyjnej np. w czasie trwania przedsprzedaży, o czym informacja będzie znajdować się na stronie internetowej. Koszty dostawy, w tym opłaty za transport, dostarczenie oraz usługi pocztowe, są wskazywane Klientowi na stronach Księgarni Internetowej/Sklepu Internetowego na stronie www.stingerinvestments.com w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym również w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy:

1a) dla książek drukowanych i pojedynczych numerów gazet, czasopism oraz koszulek bądź kubków i produktów biurowych:

b) przesyłka kurierska ;

c) przesyłka paczkomatowa;

d) odbiór w wybranej przez Klienta placówce Poczty Polskiej, stacji Orlen lub kiosku RUCH ;

e) przesyłka międzynarodowa. Realizowana za pomocą przesyłki pocztowej lub przesyłką kurierską (gdy koszt dostawy przesyłki kurierskiej jest taki sam lub zbliżony do przesyłki pocztowej, szczegółowe informacje znajdują się w punkcie odnoszącym się do zamówień zagranicznych, sekcja V pkt 5 Regulaminu);

f) przesyłka pocztowa.

2) dla E-booków - Książek w postaci elektronicznej w formacie pdf:

a) przesyłka elektroniczna poprzez udostępnienie do pobrania w Koncie Klienta ;

b) na życzenie Klienta poprzez wysyłkę na Jego adres poczty elektronicznej.

3. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy lub dłuższy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 14 Dni Roboczych z zastrzeżeniem ofert proponowanych w przedsprzedaży – wtedy zastosowanie ma termin wskazany w ofercie sprzedawanego produktu. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy, z zastrzeżeniem, że w przypadku Produktów Przedpremierowych termin ten rozpoczyna bieg od dnia wskazanego na stronie produktowej tj. od konkretnej daty premiery kiedy książka będzie już dostępna, zaś w przypadku Produktów w Dodruku termin ten rozpoczyna bieg od dnia wznowienia nakładu (informacja o planowanej dacie jest podana na stronie Księgarni Internetowej w opisie danego Produktu).

b) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy, z zastrzeżeniem, że w przypadku Produktów Przedpremierowych termin ten rozpoczyna bieg od dnia wskazanego w opisie Produktu, zaś w przypadku Produktów w Dodruku termin ten rozpoczyna bieg od dnia wznowienia nakładu (informacja o planowanej dacie jest podana na stronie Księgarni Internetowej w opisie danego Produktu).

4. W przypadku siły wyższej, niezależnej od Sprzedawcy, termin może ulec zmianie o czym niezwłocznie zostanie poinformowany Klient.

W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

5. Zamówienia zagraniczne (przesyłki międzynarodowe) są możliwe przy następujących zastrzeżeniach i warunkach;

a) przesyłki międzynarodowe (poza granice Polski) mogą być realizowane wyłącznie po złożeniu indywidualnego Zamówienia w drodze zapytania ofertowego na adres e-mail sprzedawcy tj. stingerinvestmentsbooks@gmail.com z dopiskiem w temacie wiadomości "wysyłka zagraniczna", w zamówieniu takim Klient podaje imię i nazwisko zamawiającego oraz adres (dokładny i ze wskazaniem państwa, do którego paczka ma być wysłana). Sprzedawca w takim przypadku ustali wysokość opłaty za dostawę i wtedy prześle wiadomość zwrotną do Klienta gdzie przedstawi możliwe warianty dostawy (oraz ich koszt dla Klienta ustalany indywidualnie dla zamówień zagranicznych). W przypadku zaakceptowania przez Klienta ceny Produktu (wynikającej ze strony www.stingerinvestments.com) oraz zaproponowanej ceny dostawy tego Produktu, Sprzedawca przedstawia całkowitą cenę do zapłaty obejmującą cenę samego Produktu oraz jego dostawy za granicę *przy zastrzeżeniu lit. b) oraz c) niniejszego ustępu Regulaminu. Następnie po akceptacji ceny, Klient dokona płatności w wysokości przedstawionej przez Sprzedawcę i przedstawi dowód uiszczenia ceny, a Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia poprzez wysyłkę na wskazany zagraniczny adres dostawy w uzgodniony sposób dostawy.

b) W STINGER BOOKS & ART zapłacisz wyłącznie w walucie polskiej (przewalutowanie z waluty obcej na złoty polski). Przed dokonaniem zakupu zaleca się sprawdzić aktualny kurs złotego w przeliczeniu na walutę kraju, w którym mieszkasz;

c) Przysyłka taka może podlegać dodatkowym opłatom niezależnym od Księgarni Internetowej STINGER BOOKS & ART, dlatego informacje o potencjalnych opłatach, cłach czy podatkach uzyskasz w urzędzie celnym właściwym dla miejsca dostarczenia przesyłki. Zaleca się w takiej sytuacji uzyskanie w takim urzędzie wszelkich dodatkowych informacji związanych z odbiorem zamówionym przez stronę www.stingerinvestments.com Produktów;

d) Możesz zamówić Produkt (książkę) za granicę przesyłką ekonomiczną lub lotniczą albo w inny technicznie możliwy sposób zaproponowany przez Sprzedawcę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w wiadomości mailowowej, płacąc za niego kartą kredytową lub elektronicznie (np. przez przelew bankowy swojego banku). Kwestia sposobu dostarczenia Produktu za granicę i jego ceny jest ustalana indywidualnie;

e) W przypadku przesyłek międzynarodowych (w tym także unijnych) termin realizacji dostawy może wynosić dłużej niż w przypadku przesyłek krajowych, o czym Klient zostanie poinformowany wiadomością e-mail wraz z przewidywanym czasem dostawy;

f) W przypadku braku możliwości wysyłki do danego państwa z przyczyn prawnych, organizacyjnych, z powodu siły wyższej lub dowolnej innej przyczyny, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta w wiadomości e-mail na adres, z którego zostało złożone zamówienie (zapytanie ofertowe odnośnie zamówienia zagranicznego).

5. Zamówienia zagraniczne:

a) Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru: Austrii, Belgii, Czech, Danii (z wyłączeniem Wysp Owczych oraz Grenlandii), Finlandii (z wyłączeniem Wysp Alandzkich), Francji (z wyłączeniem Gwadelupy, Martyniki, Gujany Francuskiej, Reunion, Nowej Kaledonii, Polinezji Francuskiej, Wallis i Futuna, Majotty, Saint Martin, Sain-Barthelemy, Saint-Pierre i Miquelon, Francuskich Terytoriów Południowych i Antarktycznych), Hiszpanii (z wyłączeniem Wysp Kanaryjskich, Ceuty i Melilli), Holandii (z wyłączeniem Aruby, Curacao, Sint Maarten, Bonaire, Saba, Sint Eustatius), Niemiec (z wyłączeniem Helgoland i Busingen), Polski, Portugalii (z wyłączeniem Madery, Azorów), Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (z wyłączeniem Jersey, Guernsey, Wyspy Man, Anguilli, Bermudów, Brytyjskiego Terytorium Antarktycznego, Brytyjskiego Terytorium Oceanu Indyjskiego, Brytyjskich Wysp Dziewiczych, Falklandów, Gibraltaru, Kajmanów, Montserrat, Pitcairn, Wyspy Świętej Heleny, Ascension, Tristan da Cunha, Akrotiri i Dhekelia, Georgii Południowej i Sandwicha Południowego, Turks i Caicos), Włoch (z wyłączeniem Campione d'Italia, Livigno, San Marino oraz Watykanu) i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia i na jego koszt. Na życzenie Klienta możliwa jest ewentualna dostawa do kraju innego niż wymienione powyżej, a jej warunki i dodatkowa odpłatność wysyłki ustalane są indywidualnie. W przypadku wysyłki Produktu poza granice Polski, wszelkie cła i inne opłaty leżą po stronie Klienta w kraju docelowym.

b) Dokładny termin realizacji dostawy jest uzależniony od kraju docelowego wysyłki i wskazany Klientowi indywidualnie w odpowiedzi na przesłane zapytanie. W przypadku zamówień dostarczanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności poza terytorium Unii Europejskiej termin realizacji dostawy wynosi do 40 dni roboczych, aczkolwiek zaznaczyć należy, że w większości przypadków powinien nastąpić szybciej niż 30 dni w zależności od państwa, do którego ma nastąpić dostawa i sposobu tej dostawy, szczegóły dostawy w takim zakresie można uzyskać po kontakcie ze Sprzedawcą. Jeżeli do danego państwa dostawa byłaby w danym czasie niemożliwa ze względów technicznych lub prawnych to Sprzedawca powiadomi o tym niezwłocznie Klienta.

VI. Procedura reklamacyjna

1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 ustawy - Kodeks Cywilny). Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

- pisemnie na adres do doręczeń: STINGER INVESTMENTS ul. Leśna 1, 81-876 Sopot.

- lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej : reklamacja.stingerinvestments@gmail.com

4. Zalecane jest podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji oraz okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, a ponadto danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane powyżej mają formę li tylko zalecenia i nie wpływają w żaden sposób na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji, ale ułatwiają i przyspieszają rozpoznanie reklamacji.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu - tj. dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres: STINGER INVESTMENTS ul. Leśna 1, 81-876 Sopot z dopiskiem „produkt wadliwy”.

7. Sklep Internetowy/Księgarnia Internetowa podejmuje niezbędne działania w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania strony internetowej w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zamierza usuwać w rozsądnym terminie wszelkie ewentualnie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

8. Klient może zgłaszać jakiekolwiek nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem strony internetowej pisemnie na adres: STINGER INVESTMENTS ul. Leśna 1, 81-876 Sopot lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej : reklamacja.stingerinvestments@gmail.com z dopiskiem „zgłoszenie www”

VII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Konsument jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich.

2. Konsument może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. Konsument może również skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, do którego zadań należy m.in. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów oraz występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów lub zwrócić się do organizacji pozarządowej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

3. Ponadto Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

4. Nadto wskazuje się, iż pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR - Online Dispute Resolution). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

5. Dodatkowe przydatne informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do takich procedur, dostępne są w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, a także organizacji społecznych, do których statutowych celów należy ochrona konsumenta, jak również Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej i pod poniższymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK): https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

VIII. Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, jest uprawniony w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z zastrzeżeniem sekcji VIII ustęp 5 w zakresie bezpośrednich kosztów zwrotu Produktu), a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: STINGER INVESTMENTS ul. Leśna 1, 81-876 Sopot bądź w formie elektronicznej na adres mailowy: reklamacja.stingerinvestments@gmail.com

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: - dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności tj. w ramach umowy sprzedaży – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę-Konsumenta lub wskazaną przez nich osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części albo w przypadku gdy umowa polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów; - zaś dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez nich płatności, w tym koszty dostawy Produktu (za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Księgarni Internetowej). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument chyba iż Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy na adres: STINGER INVESTMENTS, ul. Leśna 1, 81-876 Sopot. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, zaś Sprzedawca zwraca koszt zakupu oraz wysłania (dostawy) do Klienta.

6. Konsument ponosi jednakże odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, które jest rezultatem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech oraz funkcjonowania Produktu.

7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych (np. E-booka/książki w formie elektronicznej) przysługuje Konsumentom w terminie 14 dni, pod warunkiem jednakże nie rozpoczęcia korzystania z produktu przez wyrażenie zgody na spełnianie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, poprzez zaznaczenie zgód z informacją o utracie prawa odstąpienia od umowy i aktywację produktu w sekcji “E-booki” w Koncie użytkownika, gdyż w takim przypadku prawo odstąpienia nie obowiązuje, o czym Klient jest uprzednio informowany.

8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta (lub Przedsiębiorcy-Konsumenta), który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; a także zawartej w drodze aukcji publicznej; o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje ponadto w przypadku następujących Produktów:

a) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

b) o właściwościach określonych przez Klienta w Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (przykładowo książka lub gadżet z dedykacją podaną przez Klienta);

c) o w przypadku dostarczania dzienników i periodyków lub czasopism ( z wyjątkiem umowy o prenumeratę);

d) oraz w innych przepadkach przewidzianych prawem.

10. Wzór formularza odstąpienia od umowy został zawarty na końcu regulaminu (nie ma on charakteru wiążącego, a jedynie pomocniczy dla Konsumenta).

IX. Promocje i zmiany cen produktów

1. Sprzedawca może dokonywać na bieżąco zmian w cenach wszystkich oferowanych przez siebie produktów. Zmiany takie mogą polegać na podwyższeniu lub obniżeniu ceny za dany Produkt będący w sprzedaży. Promocja - tj. zmiana ceny poprzez jej zmniejszenie może obejmować cenę samego produktu jak również dotyczyć tańszej lub bezpłatnej dostawy produktu albo obu tych rozwiązań łącznie.

2. Sprzedawca może także przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne ograniczone czasowo lub terytorialnie (np. w zakresie zamówień realizowanych na terenie Polski). Ewentualne zmiany cen Produktów obowiązują od momentu wprowadzenia ich na stronę Księgarni Internetowej i nie dotyczą Zamówień już złożonych przed ich wprowadzeniem na stronę internetową, gdzie obowiązuje cena z chwili zawarcia Umowy.

3. Przeprowadzane przez Sprzedawcę akcje promocyjne w Księgarni Internetowej co do zasady nie podlegają łączeniu oraz wybrane promocje mogą wykluczać obowiązywanie innych promocji, chyba, że warunki lub regulamin danej promocji stanowi inaczej. Szczegółowe informacje zawarte są każdorazowo w warunkach lub regulaminie danej promocji, które w przypadku ich wprowadzenia, zostaną ujawnione na stronie www.stingerinvestments.com .

4. Szczegóły akcji promocyjnej będą udostępniane w ramach strony internetowej www.stingerinvestments.com, a w szczególności wysokości promocji (obniżenia ceny Produktu) oraz czasu jej trwania.

X. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie umowy zawierane poprzez Księgarnię Internetową/Sklep Internetowy za pośrednictwem strony www.stingerinvestments.com zawierane są w języku polskim i podlegają polskiemu prawu, w tym przede wszystkim w zakresie umowy sprzedaży ustawie - Kodeks cywilny (art. 535 i następne) oraz przepisom wynikających z ustaw określonych w ust. 4 tej sekcji.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu określonym w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Zagadnienia dotyczące zmian Regulaminu:

a) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest takich jak np. zmiany przepisów prawa czy zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim ewentualne zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

b) Wszelkie ewentualne zmiany niniejszego Regulaminu będą niezwłocznie umieszczane na stronie internetowej księgarni i w ten sposób podawane do publicznej wiadomości.

c) W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe, jakiekolwiek ewentualne zmiany przedmiotowego Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących Konsumentami/Przedsiębiorcami-Konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, a w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmiany są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności: ustawy - Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi Konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) jak również ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.);. Dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi Konsumentami oraz od 1 stycznia 2021 r. z Klientami będącymi Przedsiębiorcami-Konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2020 r. poz. 287 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego, ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz.U 2018 r. poz. 1000 ze zm.) oraz RODO. 5. Sprzedawca dochowuje należytej staranności przy obsłudze i wykonywaniu umowy. 6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w stopce strony głównej Księgarni Internetowej na stronie www.stingerinvestments.com

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) – Adresat: STINGER INVESTMENTS, ul. Leśna 1, 81-876 Sopot - z dopiskiem „odstąpienie od umowy” – Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) – Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) – Imię i nazwisko konsumenta(-ów) / Nazwa firmy – Adres konsumenta (-ów) / – Podpis konsumenta(-ów) (tylko gdy formularz jest przesyłany w wersji papierowej)  – Data (*) Niepotrzebne skreślić. (**) W przypadku wysłania formularza odstąpienia od umowy wraz z Produktami, paczkę należy wysłać na adres : STINGER INVESTMENTS, ul. Leśna 1, 81-876 Sopot - z dopiskiem „odstąpienie od umowy”

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl