Darmowa dostawa
Darmowa dostawa (Poczta Polska) już od 200,00 zł.
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

§ 1. Postanowienia Ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony www.stingerinvestments.com. Dane są przetwarzane w różnych celach, a szczegółowe informacje w tym przedmiocie znajdą Państwo poniżej.

2. Administratorem danych, w tym danych osobowych podawanych i uzyskiwanych w ramach strony www.stingerinvestments.com gdzie znajduje się sklep internetowy STINGER BOOKS & ART (STINGER KSIĄŻKI I SZTUKA) za pomocą której można dokonać zakupu Produktu (np.książki) jest Wydawca i Sprzedawca tj. Józef Mardyła prowadzący działalność gospodarczą pod firmą STINGER INVESTMENTS JÓZEF MARDYŁA posiadającym stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej i adres do doręczeń w Sopocie (ul. Leśna 1, 81-876 Sopot), wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w skrócie; CEIDG) - prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki - posiadający numer NIP:6751139871 oraz REGON: 120276338, adres poczty elektronicznej: stingerinvestments11@gmail.com .

3. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

4. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w niniejszej Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).

5. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171, poz.1800 ze zm) - w skrócie określana jest Prawem telekomunikacyjnym.

6. Dane osobowe przetwarzane są (a) w celu zawarcia i realizacji umowy [podawane przez Klienta dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania przez Księgarnię Internetową umowy Sprzedaży oraz w celu obsługi posprzedażnej transakcji] (b) w celu prowadzenia ewidencji korespondencji elektronicznej oraz (c) dla celów analitycznych i marketingowych. Podstawą przetwarzania danych jest zawarcie i realizacja umowy [Sprzedaży] (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz, odnośnie ewidencji korespondencji elektronicznej, działań analitycznych i marketingowych – uzasadniony interes prawny Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) oraz zgoda wyrażona, na podstawie art. 6. ust. 1 lit a). Odbiorcą danych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz administratora (w tym: firmy księgowe, informatyczne, prawnicze), partnerzy biznesowi oraz organy publiczne w przypadkach określonych przepisami prawa.

7. Punktowe wyliczenie; cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna : I. Zawarcie i wykonanie (realizacja) umowy lub podjęcie działań przed jej zawarciem, na żądanie Klienta wyrażone w sposób dowolny (art. 6 ust. 1 lit b RODO); II. realizacja obowiązków, które wynikają z przepisów prawa, w szczególności podatkowych i księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); III. cele wskazane w treści zgód na przetwarzanie danych - o ile takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); IV. prowadzenie działań marketingowych i analitycznych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO); V. ustalenie, dochodzenie oraz obrona roszczeń co jest realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

8. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

9. Dane osobowe podawane w formularzu na landing page’u są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. Nie stosujemy profilowania tj. dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji powodującej skutki prawne lub podobnie istotny wpływ. Profilowanie w rozumieniu art. 4 ust. 4 RODO oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;

10. Każda osoba pracująca lub współpracująca ze STINGER INVESTMENTS zostanie poinformowana o należytym zabezpieczaniu danych osobowych i zobowiązana do zachowania poufności przetwarzanych danych, w tym informatycy oraz osoby pakujące paczki z Produktami do wysyłki lub firmy zewnętrzne zajmujące się magazynowaniem i dostarczaniem przesyłek. Dane osobowe mogą być ujawnione firmom świadczące usługi kurierskie i pocztowe, w celu prowadzenia korespondencji i wysyłki zamówień.

 

§ 2. Administrator Danych

1. Usługodawca jest administratorem danych swoich Klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto bądź korzystasz z usług czy zakupujesz towary na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak np: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, adres IP.

2. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na Newsletter, jeżeli taka usługa elektroniczna zostanie wprowadzona.

3. Dane osobowe przetwarzane są:

a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,

d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą: w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli [przykładowo] zapisałeś się na newsletter, w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą. Dane są zbierane na zasadzie dobrowolnego ich podania przez osobę korzystającą ze strony www.stingerinvestments.com. , jednakże ich podanie jest niezbędne do zawarcia umowy, jej realizacji i rozliczenia prowadzonej działalności gospodarczej a także wywiązania się przez Administratora/Sprzedawcę z wymogów wynikających z prawa. Natomiast w pozostałym zakresie, w szczególności w zakresie przetwarzania danych w celach marketingowych, podanie danych jest dobrowolne.

4. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), a także przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji). Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą, dostępnych jest w treści art. 12-23 RODO, którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 .

5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: rodo.stingerinvestments@gmail.com

6. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji takich danych, co będzie czynione tylko w niezbędnym zakresie i przez niezbędny czas wynikający z uzasadnionego interesu i przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

7. Usługodawca ma prawo, a w sytuacjach prawem przewidzianych obowiązek, udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania). Dane osobowe klienta, będą przechowywane przez okres wymagany przez przepisy prawa.

8. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Klient ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody  na przetwarzanie następuje za pośrednictwem poczty e-mail na adres: rodo.stingerinvestments@gmail.com . Skorzystanie  z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

9. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa za wyłączeniem takich podmiotów, które współpracują lub pracują dla Usługodawcy i są zobowiązane do zachowania poufności i bezpieczeństwa danych.

10. Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

11. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy i którzy zostali zobligowani do zachowania zasad poufności.

 

§ 3. Pliki cookies i informacje odnośnie przetwarzania danych

1. Zgodnie z art. 173 Prawa telekomunikacyjnego należy poinformować o przechowywaniu i wykorzystywaniu mechanizmów do gromadzenia danych o użytkownikach ( w tym przede wszystkim ciasteczkach - cookies). Przetwarzamy takie dane, o czy mowa w ustępach poniżej.

2. Witryna www.stingerinvestments.com używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Analizujemy Twoje zachowania podejmowane w ramach naszej strony internetowej w celach statystycznych oraz optymalizacji naszej strony.

3. Część operacji przetwarzania danych może się wiązać z ich przekazywaniem do państw trzecich. Przekazanie danych do państw następuje w związku z korzystaniem z narzędzi (np. firmy google), które przechowują dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich - w szczególności w USA. Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO.

4. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy STINGER INVESTMENTS w celu optymalizacji działań.

5. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies :

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. Google Analytics Niniejsza witryna internetowa www.stingerinvestments.com używa Google Analytics, usługi analityki internetowej firmy Google Inc. („Google“). Google Analytics również stosuje pliki cookies, które między innymi umożliwiają analizę korzystania z witryny internetowej. Informacje zawarte w plikach cookies są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Na zlecenie administratora niniejszej witryny internetowej Google wykorzysta te informacje, aby dokonać analizy korzystania użytkownika z witryny internetowej, sporządzić raporty o aktywności w witrynie i świadczyć inne usługi administratorowi witryny internetowej, związane z korzystaniem z witryny i Internetu. Raporty te i usługi są wykorzystywane do ciągłej optymalizacji niniejszej witryny internetowej. Mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie plików cookies poprzez odpowiednie ustawienia swojej przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę na fakt, że może to ograniczyć możliwość korzystania ze wszystkich funkcji tej witryny internetowej w pełnym ich zakresie. Ponadto mogą Państwo uniemożliwić pozyskiwanie danych zawartych w plikach cookies, dotyczących korzystania przez Państwa z witryny internetowej (łącznie z Państwa adresem IP) na rzecz Google oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki Google dostępną pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. W zależności od używanej przeglądarki wtyczki takie dostępne są również u innych dostawców.

1. a) Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

b) Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies, korzystając z dostępnych funkcji przeglądarki internetowej, której używa.

c) Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na funkcjonowanie strony internetowej Serwisu.

2. Kontaktując się z nami, w sposób naturalny przekazujesz nam swoje dane osobowe zawarte w treści korespondencji, w szczególności adres e-mail oraz imię i nazwisko. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne, by nawiązać kontakt. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz uzasadniony interes. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest również nasz usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

 

§ 4. Definicje

Na użytek niniejszej polityki prywatności używane określenia oznaczają:

1) ,dane osobowe'' oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (,,osobie, której dane dotyczą''); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

2) ,,przetwarzanie'' oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

3) ,,zgoda'' osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osób.

4) ,,administrator'' oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;

5) ,,podmiot przetwarzający'' oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

 

§ 5. Odbiorcy danych

W zależności od celu w jakim przetwarzane są Państwa dane, możemy je ujawnić następującym instytucjom i podmiotom:

1. Podmiotom, które wspierają nas w prowadzonej działalności, a w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych, podwykonawcom, zapewniającym obsługę informatyczną, firmom prowadzącym dla Administratora działania marketingowe;

2. Podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi księgowe, kadrowe lub prawne w niezbędnym zakresie do zapewnienia realizacji obowiązków wynikających z prawa lub ustalenia i dochodzenia roszczeń;

3. Podmiotom, które świadczą usługi kurierskie i pocztowe;

4. Zakładom ubezpieczeń, bankom i pozostałym instytucjom płatniczym/finansowym w zakresie rozliczeń;

5. Podmiotom świadczącym usługi archiwizujące lub utylizacyjne dokumenty w zakresie w jakim dane są w przechowywane w wersji papierowej;

6. Agentom, pośrednikom i pełnomocnikom STINGER INVESTMENTS;

7. Organom państwowym lub innym podmiotom, które są uprawnione na podstawie przepisów prawa gdy jest to niezbędne do realizacji ich obowiązków prawnych.

 

§ 6. Pozostałe informacje

1. W serwisie www.stingerinvestments.com mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, np. mediów społecznościowych autorów książek, takich jak Facebook, TikTok czy YouTube oraz innych stron. Takie strony internetowe działają niezależnie od Księgarni Internetowej/Sklepu Internetowego w ramach strony www.stingerinvestments.com i nie są w żaden sposób nadzorowane przez tą stronę. Strony takie mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

2. Jeżeli dane zostaną przekazane podmiotowi trzeciemu np. zewnętrznej firmie zajmującej się obsługą magazynowaniem i obsługą wysyłek, to wybrany podmiot będzie podmiotem profesjonalnym i zobowiązanym do zachowania poufności danych oraz działania w zgodzie z przepisami prawa.

3. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego lub uwzględnienie zmian w praktykach funkcjonowania serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - Kontakt.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl